ماهیت اقتصادی خدمات ترویجی و خصوصی سازی ترویج کشاورزی
47 بازدید
محل نشر: جهاد (ترویج کشاورزی و توسعه روستایی) » خرداد و تیر 1385 - شماره 271
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی