درآمدی بر ارزشیابی در ترویج کشاورزی مبانی مفهومی، دسته بندی های منطقی و سویه های کارکردی
48 بازدید
محل نشر: جهاد (ترویج کشاورزی و توسعه روستایی) » مهر و آبان 1385 - شماره 273
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی