ابعاد و اهمیت خدمات کشاورزی با تأکید بر تمرکززدایی در برنامه ریزی برای ارائه خدمات به کشاورزان
48 بازدید
محل نشر: جهاد (ترویج کشاورزی و توسعه روستایی) » فروردین و اردیبهشت 1386 - شماره 276
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی