مشارکت دانشگاه در نظام ترویج کشاورزی ایران با تاکید خدمات برون رسانی دانشگاهی
48 بازدید
محل نشر: جهاد (ترویج کشاورزی و توسعه روستایی) » مرداد و شهریور 1386 - شماره 278 » 21 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی